Regulamin

Regulamin Konkursu „Kalendarz Świąteczny”

§ 1.

Organizator

  1. Organizatorem Konkursu „Kalendarz świąteczny” (dalej „Konkurs”) jest Robert Sosnowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski z siedzibą w Warszawie (kod 03-254) przy ul Turmonckiej 22/1101, wpisaną do CEIDG, o numerze NIP 524-208-22-28, o numerze REGON 141677012 (dalej „Organizator”).
  2. Zleceniodawcą i fundatorem nagród w Konkursie jest Ontex Cz S.R.O z siedzibą w Czechach, Vesecko nr 491, Turnov 51101, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego w Hradec Kralove (Czechy) pod numerem 14748, NIP: CZ 445 64 422 (dalej „Zleceniodawca”).
  3. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
  4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona 1 z 12