Regulamin

Regulamin Konkursu „Kalendarz Świąteczny”

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Konkursu „Kalendarz Świąteczny” (dalej „Konkurs”) jest Robert Sosnowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski z siedzibą w Warszawie (kod 03-254) przy ul. Turmonckiej 22/1101, wpisaną do CEIDG, o numerze NIP 524-208-22-28, o numerze REGON 141677012 (dalej „Organizator”).
 2. Zleceniodawcą i fundatorem nagród w Konkursie jest Ontex Cz S.R.O z siedzibą w Czechach, Vesecko nr 491, Turnov 51101, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego w Hradec Kralove (Czechy) pod numerem 14748, NIP: CZ 445 64 422 (dalej „Zleceniodawca”).
 3. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej „Regulamin”).

§ 2. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 grudnia 2016 roku i kończy 24 grudnia 2016 roku, przy czym okres ten nie obejmuje w pełni wydania nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 2. Konkurs jest podzielony na 24 jednodniowe etapy. Pierwszy etap rozpoczyna się 01.12.2016 o godzinie 00:00:00 i kończy 01.12.2016 r. o godzinie 23:59:59. Każdy następny z pozostałych 23 etapów odbywa się analogicznie, aż do zakończenia Konkursu tj. 24.12.2016 r. Po każdym jednodniowym etapie Konkursu będzie wyłonionych 5 Zwycięzców.
 3. Prace w Konkursie należy zgłaszać w terminie od 1 grudnia 2016 roku do 24 grudnia 2016 roku, odpowiednio do danego etapu Konkursu.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 3 dni roboczych, po każdym z 24 etapów Konkursu, na dedykowanej stronie KalendarzSwiateczny.dada.pl w zakładce „Zwycięzcy”.

§ 3. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursu.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont e-mail i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, Zleceniodawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy pracowników Jeronimo Martins Polska S.A. oraz rodzin tych pracowników jak również pracowników sklepów sieci Biedronka oraz ich rodzin, z wyłączeniem pracowników Działu Marketingu Jeronimo Martins Polska S.A. oraz ich rodzin, którzy nie mogą brać udziału w Konkursie.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.

§ 5. Zasady i Przebieg konkursu

 1. Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą aplikacji konkursowej zamieszczonej pod adresem internetowym: KalendarzSwiateczny.dada.pl (dalej „Aplikacja”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: Dokonać prawidłowego zgłoszenia do Konkursu polegającego na:

  1. przesłaniu tekstu konkursowego przez Uczestnika, wyjaśniającego w kreatywny i ciekawy sposób, dlaczego to właśnie on ma zostać Zwycięzcą nagrody przypisanej do danego etapu Konkursu. Praca konkursowa nie może przekraczać 250 znaków.
  2. prawidłowym wpisaniu wymaganych w Aplikacji danych: imię, miejscowość, adres e-mail oraz telefon kontaktowy Uczestnika;
  3. wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu zgodnie z jego postanowieniami poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody;
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych w Aplikacji danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody;
 3. Tekst konkursowy nie może przekraczać ilości 250 znaków.
 4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe:
  1. spełniające wymogi określone w §5 ust. 2 i § 5 ust. 3 Regulaminu,
  2. nie zawierające treści, które naruszają prawa osób trzecich, nawołują do przemocy, nietolerancji, zawierają wulgaryzmy oraz treści reklamowe podmiotów trzecich.
  3. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.
 5. Uczestnik przesyłając za pomocą Aplikacji Pracę Konkursową, wyraża jednocześnie zgodę na publikację Pracy Konkursowej na stronie www Konkursu pod adresem KalendarzSwiateczny.dada.pl/Zwyciezcy. Praca Konkursowa zostanie opublikowana tylko i wyłącznie w momencie, gdy Uczestnik zostanie nagrodzony w danym etapie Konkursu i będzie dostępna do wglądu dla innych Uczestników Konkursu i internautów.
 6. Komisja w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia każdego etapu Konkursu dokona rozstrzygnięcia Konkursu poprzez ocenę Prac Konkursowych uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni: 5 Zwycięzców nagrody rzeczowej.
 7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona w Aplikacji w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia danego etapu Konkursu poprzez wskazanie miejscowości oraz imienia Zwycięzcy przyznanej nagrody wraz z Pracą Konkursową tego Uczestnika. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu niniejszym wyraża zgodę na publikację wyników Konkursu w powyższej formie.
 8. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w ciągu 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia danego etapu Konkursu wykorzystując dane kontaktowe podane przez Uczestnika Konkursu w formularzu kontaktowym.
 9. Organizator oprócz przekazania wiadomości dotyczącej wygranej w konkursie zwróci się z prośbą o przekazanie danych adresowych do wysyłki Nagrody, a Zwycięzca przekaże Organizatorowi niezbędne informacje pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 14 dni od otrzymania prośby o jej udzielenie.
 10. Zwycięzca zobowiązany jest do uzupełnienia protokołu odbioru nagrody i podpisania go, a następnie do oddania oryginału kurierowi, który dostarczy Nagrodę.
 11. Prace Konkursowe przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 12. Uczestnik może wziąć udział w każdym etapie Konkursu (tj. każdy z 24 etapów), przy czym jednego dnia może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 13. Nie można wziąć udziału w etapach Konkursu, które zostały zakończone.

§ 6. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są (dalej „Nagroda”) nagrody rzeczowe – niespodzianki.
 2. Wartość każdej, jednej nagrody przydzielonej do danego etapu Konkursu będzie oscylować wokół kwoty 80-140PLN.
 3. Komisja nagrodzi łącznie (ze wszystkich 24 etapów) autorów 120 najlepszych Prac Konkursowych (po 5 z każdego etapu Konkursu).
 4. Do każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w konkursie pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 5. Podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 6. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy (telefonicznie lub mailowo) w ciągu 14 dni roboczych liczonych od otrzymania wiadomości mailowej od Organizatora informującego o wygranej, Uczestnik traci prawa do Nagrody i zostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 7. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub przesyłką pocztową w terminie do 40 dni roboczych od zakończenia danego etapu Konkursu.
 8. Nieodebranie przez Uczestnika przesłanej Nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody.
 9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody w formie pieniężnej. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu ich identyfikacji.

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
  3. podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń Aplikacji albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8. Prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zmianami) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z prawem do rozpowszechniania.
 2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 3. Uczestnik z chwilą przystąpienia do udziału w Konkursie i przesłania za pomocą Aplikacji Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi, a Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu, wykorzystywania przez Organizatora do komunikacji w kanałach social media (Facebook) oraz na stronie internetowej dada.pl oraz w Internecie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 4. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie zobowiązuje się, że w razie wygranej w Konkursie, z chwilą podpisania protokołu odebrania Nagrody przekazuje na Organizatora autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych w zakresie następujących pól eksploatacji, w formie umowy:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  5. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
  6. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
  7. wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Prac Konkursowych.
  8. wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie zakresem w jakim nagrodzone Prace Konkursowe mogą być wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora.
 6. Z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu Ontex Cz S.R.O z siedzibą w Czechach Vesecko nr 491, Turnov 51101, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego w Hradec Kralove naz(Czechy) pod numerem 14748, NIP: CZ 445 64 422.
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe:
  1. Przy zgłoszeniu pracy do konkursu:
   1. Imię i Nazwisko
   2. Miasto
   3. Adres e- mail
   4. Telefon kontaktowy
  2. Przy podawaniu danych wysyłki nagrody:
   1. Imię i Nazwisko
   2. Adres dla doręczyciela (ulica, numer domu i/lub mieszkania, kod pocztowy, miasto)
   3. Telefon kontaktowy
 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 Nr 2135 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych wymaganych w Formularzu Zgłoszeniowym przez Uczestników jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 4. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu i wymaga formy pisemnej.
 5. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych Organizatorowi. Organizator Konkursu nie będzie powierzał przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę Nagród.

§ 10. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listowną (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Kalendarz Świąteczny” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kalendarzswiateczny@dada.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, nr telefonu, adres e-mail oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie Konkursu: KalendarzSwiateczny.dada.pl
 2. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: kalendarzswiateczny@dada.pl lub telefonicznie: 720 912 890.
 4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 5. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisu prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.